معرفی

مشخصات فردی

محمدرضا طالعی باویل علیایی

نام - نام خانوادگی : محمدرضا   طالعی باویل علیایی

پست الکترونیکی : mr_talei@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : شیمی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : شیمی معدنی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی معدنی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : شیمی کاربردی

محل خدمت : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 21

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375-4-11

محمدرضا طالعی باویل علیایی
محمدرضا طالعی باویل علیایی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    دانشیار
^